Rybářský řád

Český rybářský svaz


Přehled nejdůležitějších ustanovení
zákona č. 99/2004 Sb.
a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů


a
bližší podmínky
výkonu rybářského práva


platné na revírech Českého rybářského svazu
od 1. ledna 2011

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS pro rok 2011 byly projednány a schváleny Radou ČRS 10. června 2010.


Přehled nejdůležitějších
ustanovení zákona č. 99/2004 Sb.
a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů


I. Lov ryb
§ 13 odstavce 1, 7 a 9 zákona č. 99/2004 Sb.

(1) Lov ryb a vodních organizmů
smí být prováděn v rybářském revíru zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný
rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.
(7) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského
revíru, popřípadě
doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 § 13 zákona č. 99/2004 Sb. a na požádání je předložit rybářské stráži,
rybářskému hospodáři, popřípadě
jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.
(9) Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.
§ 3 odstavec 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(2) Za rybu lososovitou se pro účely této vyhlášky považuje i lipan podhorní (Thymallus thymallus).
II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry
vybraných druhů
ryb v rybářském revíru
§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků
ocasní ploutve.
(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů
ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a) bolen dravý (Aspius aspius) 40 cm,
b) candát obecný (Stizostedion lucioperca) 45 cm,
c) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm,
d) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm,
e) jelec tloušť
(Leuciscus cephalus) 25 cm,
f) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm,
g) kapr obecný (Cyprinus carpio) 35 cm,
h) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm,
i) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm,
j) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm,
k) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm,
l) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm,
m) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm,
n) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm,
o) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm,
p) sumec velký (Silurus glanis) 70 cm,
q) štika obecná (Esox lucius) 50 cm,
r) úhoř
říční (Anguilla anguilla) 50 cm,
s) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm,
t) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm,
u) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm.

(Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva
na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)

(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů
ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:
a) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm,
b) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm,
c) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm,
d) kapr obecný (Cyprinus carpio) 35 cm,
e) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm,
f) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm,
g) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm,
h) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm,
i) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm,
j) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm,
k) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm,
l) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm,
m) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm,
n) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm,
o) úhoř
říční (Anguilla anguilla) 50 cm,
p) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm.

(Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva
na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)


III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce
v rybářském revíru
§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci lednu a únoru od 7 do 17 hodin,
b) v měsíci březnu od 6 do 18 hodin,
c) v měsíci dubnu od 6 do 20 hodin,
d) v měsíci květnu od 6 do 21 hodin,
e) v měsíci červnu a červenci od 5 do 22 hodin,
f) v měsíci srpnu od 6 do 22 hodin,
g) v měsíci září od 7 do 20 hodin,
h) v měsíci říjnu od 7 do 19 hodin,
i) v měsíci listopadu a prosinci od 7 do 17 hodin.
(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,
b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin,
c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin,
d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin.

(3) Denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a i) a v odstavci 2 písm. a) a b) jsou uvedeny ve středoevropském čase, denní doby
lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. c) až h) a v odstavci 2 písm. c) a d) jsou uvedeny v letním čase.

IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru
§ 13 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Od1.září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni:
a) pstruh obecný (Salmo trutta),
b) losos obecný (atlantský) (Salmo salar).


(2) Od16.března do 15. června jsou
a) v rybářském revíru hájeni:

1. ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus),
2. parma obecná (Barbus barbus),
3. parma východní (Barbus petenyi),
4. podoustev říční (nosák) (Vimba vimba),
5. jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso),
b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:
1. jelec jesen (Leuciscus idus),
2. jelec tloušť
(Leuciscus cephalus).
(3) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:
a) bolen dravý (Aspius aspius),
b) candát obecný (Stizostedion lucioperca),
c) sumec velký (Silurus glanis),
d) štika obecná (Esox lucius).


(4) Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan podhorní (Thymallus thymallus).
(5) Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho).
(6) Od1.září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhořříční (Anguilla anguilla).
(7) Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník jednovousý (Lota lota).
V. Povolené způsoby lovu,
povolené technické prostředky k lovu
a způsob jejich užití v rybářském revíru
§ 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(2) Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov naumělou mušku, lov
muškařením, čeřínkováním nebo jiným způsobem lovu stanoveným příslušným rybářským orgánem (§ 13 odst. 1 zákona).
(3) Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru jsou uvedeny v příloze č. 7.
(4) Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Při lovu ryb na udici z plavidla musí být pojíždění apřistávání plavidla prováděno tak, aby zbytečně
nerušilo ostatní osoby provádějící lov ze břehu.
(5) Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic
přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.
(6) Používání plavidel při lovu ryb upravují zvláštní právní předpisy.
§ 15 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které
a) nedosahují nejmenší lovné míry,
b) byly uloveny v době
hájení, nebo
c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,


musí být šetrně
vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.

(2) Uloví-li osoba provádějící lov rybu, která je pro vědecké účely opatřena značkou, určí druh ryby, změří její délku a zjistí její hmotnost. Jde-li
o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zaznamená tvar, barvu a popřípaděčíslo značky a úlovek ryby spolu se zjištěnými údaji ohlásí uživateli
rybářského revíru; v hlášení uvede dobu a místo ulovení. Nejde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zapíše údaje o délce a hmotnosti ryby
do povolenky k lovu; zjištěné údaje ohlásí uživateli rybářského revíru, v hlášení uvede dobu a místo ulovení a připojí značku.
§ 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:
a) lov na položenou nebo lov na plavanou,
b) lovpřívlačí nebo hlubinnou přívlačí v době
od 16. června do 31. prosince,
c) lovnaumělou mušku nebo lov muškařením, nebo
d) lov čeřínkováním v době
od 16. června do 31. prosince.


(2) V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7
kg všech druhů
ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. Byla-li si osobou
provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

(3) Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité, může si osoba provádějící lov vedle úlovku uvedeného v odstavci 2
přisvojit jen 3 ks ryb lososovitých, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď
se nepovažují v úlovcích
za ryby lososovité.
(4) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby,
její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně
po jejich ulovení. Ostatní
druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.
§ 17 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu ryb
a) lovpřívlačí od 16. dubna do 31. srpna,

b) lovnaumělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu,

c) vpřípadě
lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze
na nástrahu rostlinného původu.

(2) Vpřípadě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového
rybářského revíru nevrací.
(3) V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví ve více rybářských revírech, nejvýše tři kusy
lososovitých druhů
ryb. Přisvojením si povoleného množství uvedených druhů
ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď
se nepovažují
v úlovcích za ryby lososovité.
(4) Osoba provádějící lov si z nedravých druhů
ryb v jednom dnu může přisvojit nejvýše 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni
lovila. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov. V denním
úlovku smí být nejvýše dva kapři.
(5) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby,
její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 3 a 4 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně
po jejich ulovení. Ostatní
druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.
VI. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje
§ 13 odstavce 2 a 3 zákona č. 99/2004 Sb.

(2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje
a) používat prostředků
výbušných, otravných nebo omamných látek,

b) používat bodců
jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry,
do rukou a do ok,

c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.

(3) V rybářských revírech se zakazuje lov
a) vybraných druhů
ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování,

b) vybraných druhů
ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů
ryb,

c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky,

d) za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň
50 m, nebo zabraňovat tahu ryb
po i proti vodě,

e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě
materiálu,

f) v plavebních komorách,

g) v blízkosti přehradních hrází nejméně
100 metrů
od hrázového tělesa,

h) ze silničních a železničních mostů,

i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně
nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné
kpřezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně
ryb nebo k jejich přenesení
do jiných vod,

j) ryb do slupů, vrší,

k) vrybímpřechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.

VII. Přístup na pozemky
§ 11 odstavec 8 zákona č. 99/2004 Sb.

Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář
a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva
vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně
není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom
způsobí.

VIII. Oprávnění rybářské stráže
§ 16 zákona č. 99/2004 Sb.

Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna

a) kontrolovat

1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně
a způsobem, který umožňuje tento
zákon,
2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb
a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda
vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou
použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,

4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů
a opatření na ochranu výkonu
rybářského práva,
5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;
b) požadovat

1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
2. od osoby důvodně
podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského
lístku, popřípadě
povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
3. součinnost, popřípadě
pomoc orgánů
Policie České republiky, popřípadě
obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky
výkon funkce rybářské stráže;
c) zadržet

1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů
tomu, kdo povolenku vydal,
2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně
podezřelá;
d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně
nutném a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;

e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.

§ 17 zákona č. 99/2004 Sb.

(1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
a) nosit služební odznak na viditelném místě,

b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,

c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,

d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,

e) oznamovat neprodleně
zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě
orgánu příslušnému k ochraně
přírody a krajiny nebo Policii České republiky.


Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

Povolené způsoby lovu,
povolené technické prostředky k lovu
a způsob jejich užití při lovu
v rybářském revíru


I. Povolené způsoby lovu ryb na udici
A. Lov na položenou, lov na plavanou
1. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící
lov aktivně
ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně
ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2
návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou být použity i víceháčkové
systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Nástražní rybka se použije pouze v období od 16. června do 31. prosince. Jako nástražní
rybka se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov
mezi sebou vzdálenost nejméně
3 m, pokud se nedohodnou na menší.

2. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech pstruhových
Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící
lov aktivně
ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně
ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2
návazce s jednoduchými háčky. K lovu se použije pouze nástraha rostlinného původu. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou
vzdálenost nejméně
3 m, pokud se nedohodnou na menší.

B. Lovpřívlačí
1.A. Lovpřívlačí v rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy
vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj
nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby,
například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně
20 m, pokud se nedohodnou
na menší.

1. B. Lov hlubinnou přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových
Lov hlubinnou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla s použitím 1 udice, přiněmž je 1 nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody; jiná
udice není nastražena. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj
nebo trojháčky). Při lovu se dbá zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení zdraví, života nebo majetku ostatních osob.

2. Lovpřívlačí v rybářských revírech pstruhových
Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy
vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nástraha, která je opatřena nejvýše 1 háčkem (jedno, dvoj nebo trojháčkem). Za lov přívlačí
se považuje i lov na umělou mušku vybavenou doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají
osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně
20 m, pokud se nedohodnou na menší.

C. Lovnaumělou mušku
1. Lovnaumělou mušku v rybářských revírech mimopstruhových i pstruhových
Při lovu na umělou mušku se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 3 návazce
s jednoduchými háčky. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko,
popřípadě
jiná zátěž. Zaumělou mušku se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organizmy. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým
pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost
nejméně
20 m, pokud se nedohodnou na menší.

D. Lov muškařením
1. Lov muškařením v rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu muškařením se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 2 návazce
s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy
nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko, popřípadě
jiná zátěž. Za nástrahu se použije i živý nebo mrtvý hmyz. Nástraha se
nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící
lov mezi sebou vzdálenost nejméně
20 m, pokud se nedohodnou na menší.

E. Lov čeřínkováním
1. Lov čeřínkováním v rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu čeřínkováním se použije 1 vodorovná síť, jejíž plocha nepřevyšuje výměru 1m2. Lov čeřínkováním se nekombinuje s lovem podle
bodů
A, B, C nebo D. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně
3 m, pokud se nedohodnou na menší.

II. Povolené technické prostředky k lovu
1. Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo vlascem a háčkem nebo umělou nástrahou, popřípadě
dalšími doplňky.

2. Vábničky, plavidla, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené k lovu ryb, echolot, podběrák, čeřínek, vezírek, vyprošťovač
háčků,měřítko,
stojánky nebo držáky na udice, čihátka, splávky, zátěž, nahazovací prak a další prostředky. Použití těchto prostředků
specifikuje uživatel revíru
v bližších podmínkách výkonu rybářského práva.

Bližší podmínky výkonu
rybářského práva na revírech ČRS

§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.

I. Doby hájení některých dalších živočichů
Celoročně
jsou hájeni:

1. losos obecný,
2. celoročně
jsou chráněni dle vyhlášky č. 395/92 Sb. (jedná se pouze o seznam vybraných druhů
živočichů):
a) mihulovci a ryby: střevle potoční, hrouzek Kesslerův, ouklejka pruhovaná, cejn perleťový, plotice lesklá, ostrucha křivočará, sekavec
písečný, sekavčík horský, piskoř
pruhovaný, ježdík žlutý, drsek menší, drsek větší, vranka obecná, vranka pruhoploutvá, mihule potoční a mihule
ukrajinská,

b) bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční, velevrub malířský a škeble rybničná,
c) obojživelníci.


II. Osoba provádějící lov je povinna
a) mítpři lovu vyprošťovač
háčků
a míru pro zjištění délky ryb,

b) zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků)před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém
i pstruhovém rybářském revíru datum lovu a číslo revíru,

c) pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným
způsobem v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků)příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším
dnu,

d) po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky
a úlovků
a Sumář
úlovků
a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě,

e) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků).

III. Lov na pstruhových rybářských revírech
Na pstruhových rybářských revírech se zakazuje lov všech druhů
ryb od 1. ledna do 15. dubna a od 1. prosince do 31. prosince.

(Omezení docházky, omezení počtu ponechaných lososovitých ryb a způsobů
lovu ryb v kalendářním týdnu, popřípadě
další omezení
na pstruhových rybářských revírech upravují v rámci svých bližších podmínek výkonu rybářského práva jednotlivé územní svazy.)

Vpřípadě
lovu ryb na položenou nebo na plavanou musí být všechny ulovené lososovité ryby vráceny zpět do rybářského revíru.

IV. Lov ryb z plavidel
Lov ryb z plavidel je zakázán. Revíry nebo jejich části, kde je lov ryb z plavidel povolen, určuje uživatel rybářského revíru.

Osoba provádějící lov z plavidla nesmí mít nastraženou jinou udici mimo plavidlo.

V. Lov na bójku
Lov na bójku je lov dravých druhů
ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu ve zvolené
hloubce.

Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15 × 15 × 30 cm. Spojení bójky
a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení
lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody.

Vpřípadě
použití dvou bójek, které jsou pevně
propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné
propojení může být maximálně
do 150 cm.

Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně
PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze
tak, aby byla zachována nejméně
vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.


VI. Chování při lovu
Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je
uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě
pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě
uklidit. Je zakázáno ponechávat
odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto
zacházela se skleněným odpadem.

Používání plovoucích a jiných předmětů
označujících krmná místa se zakazuje.

Dítě
mladší 10 let věku může lovit ryby (§ 2 písm. j) zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství) na jednu udici osoby starší 18 let, provádějící lov ryb ve
smyslu § 13 a následujících zákona o rybářství.

VII. Zacházení s ulovenými rybami
Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez
zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení
tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody.

Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků
nebo přetnutím
míchy a cév řezem bezprostředně
za hlavou. Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat
do vody nebo je ponechat na místě.

VIII. Uchovávání ulovených ryb
Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě
alespoň
minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným
způsobem, popřípadě
nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována
za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.

Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo jiném zařízení k uchovávání ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící lov povinna označit
vezírek nebo jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem a adresou.

IX. Další ustanovení
Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS ve smyslu ustanovení
§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.